home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Zullen we dat afspreken?

Adopteer een bank

Deelnemingsvoorwaarden adoptiebanken

Uit een jaarlijkse selectie van banken  kan een bank geadopteerd worden in naam van één of meerdere personen, verenigingen, vriendengroepen, handelszaken, enzovoort. Deze persoon of groep moet een band hebben met Mortsel. Als voor het lokaal bestuur de connectie met Mortsel niet duidelijk genoeg is, hebben zij het recht de adoptie te ontzeggen.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de adoptie, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige een aanvraag voor adoptie indient gaat lokaal bestuur Mortsel ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik de adoptie worden ontzegd.

Bij een adoptie is de peter of meter van een zitbank geen enkele vergoeding verschuldigd aan lokaal bestuur Mortsel.

Een adoptie geeft de peter of meter van de bank geen rechten of privileges ten opzichte van deze zitbank of picknicktafel. Zo is het niet omdat iemand een bank adopteert dat deze bank voor die persoon voorbehouden is.


Adoptieverloop

Een adoptieaanvraag indienen kan enkel via het daarvoor opgesteld webformulier dat u kunt terug vinden op deze site.

Bij meerdere adoptieaanvragen door verschillende personen voor eenzelfde bank behoudt lokaal bestuur Mortsel zich het recht om aan de hand van de gebrachte inbreng te kiezen wie voorkeur krijgt om deze bank te adopteren. De andere personen met een adoptieaanvraag voor deze bank worden hiervan op de hoogte gebracht.

Door een adoptie in te dienen verleent de aanvrager lokaal bestuur Mortsel de kosteloze toestemming om de adoptietekst zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de zitbank, de website van lokaal bestuur Mortsel en andere online- en offlinekanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van lokaal bestuur Mortsel.

De aanvrager verklaart over de nodige rechten te beschikken om het gebruik van zijn adoptietekst toe te laten en vrijwaart lokaal bestuur Mortsel tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn inbreng. Dit brengt dus mee dat een ingezonden tekst oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de aanvrager(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is. Tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt.

De aangeleverde teksten mogen geen commerciële, lasterlijke, racistische, schokkende, seksistische,  discriminerende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Lokaal bestuur Mortsel behoudt zich het recht voor om, indien de teksten niet voldoen aan deze voorwaarden, of hiertoe een gegrond vermoeden bestaat, de betrokken aanvrager op grond hiervan uit te sluiten voor adoptie en/of publicatie.

De naam en/of logo van de inwoner, vereniging of handelaar wordt vermeld op een plaatje dat bevestigd wordt op de zitbank. De afmetingen van dit plaatje zijn vastgelegd en zijn voor iedere peter of meter hetzelfde. Het plaatje blijft bevestigd aan de zitbank voor de totale levensduur van de zitbank en maximaal 15 jaar.

Indien de zitbank werd vernietigd, besmeurd of er eender welke beschadiging werd aangebracht, zal lokaal bestuur Mortsel de zitbank herstellen, vervangen of wegnemen.

Een kandidaat peter of meter mag eventueel ook een alternatieve locatie voorstellen dan deze die in de lijst van de voorgestelde locaties zijn opgesomd. Het lokaal bestuur behoudt zich het recht om deze locatie te beoordelen en/of deze op te nemen in een volgende werving. Indien ze oordeelt dat deze locatie niet in aanmerking komt zal ze dit gemotiveerd aangeven.

Lokaal bestuur Mortsel houdt toezicht op het correcte verloop van de adoptieaanvragen. Indien er een overtreding is op de richtlijnen en afspraken in dit document heeft lokaal bestuur Mortsel het recht de betrokken aanvrager uit te sluiten van de adoptie.

Aansprakelijkheid lokaal bestuur Mortsel

Lokaal bestuur Mortsel is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen voltooien van de adoptie wanneer de aanvrager onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn aanvraag. Lokaal bestuur Mortsel is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken door vandalisme of slijtage aan de banken en de adoptieplaatjes.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege lokaal bestuur Mortsel. Indien lokaal bestuur Mortsel genoodzaakt is de adoptieaanvraagperiode uit te stellen, in te korten of in te trekken, de richtlijnen en afspraken te wijzigen of het aanvraagformulier aan te passen, kan lokaal bestuur Mortsel hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.


Persoonsgegevens
Er wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonsgegevens die lokaal bestuur Mortsel verkrijgt in het kader van dit project. Dit gebeurt in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR). Meer lezen kunt u op www.mortsel.be/privacyverklaring .


Over deze richtlijnen en afspraken

Door een adoptieaanvraag in te dienen bij lokaal bestuur Mortsel aanvaardt de aanvrager deze richtlijnen en afspraken volledig en alle beslissingen die lokaal bestuur Mortsel in verband met de adoptie zal treffen. Deze richtlijnen en afspraken worden bekendgemaakt via de gebruikelijke informatiekanalen van lokaal bestuur Mortsel en op www.mortsel.be  en kunnen daar desgewenst worden afgedrukt.

 

Deel op facebook
Deel op twitter