Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Nieuws

Proefopstelling Floralaan wordt afgeschaft

08-03-2024

In 2023 werd het korte stukje Floralaan tussen het einde van Stadsplein Zuid en parking Vismarkt op de Christus Koninglaan enkelrichting op de drukste piekmomenten. De afgelopen maanden kon je dan ook tijdens de spitsuren niet langer via de Christus Koninglaan naar het Stadsplein toe rijden. De beperking in de tijd regelden we via een dynamisch verkeersbord. 

 Begin 2024 deden we een evaluatie van dit proefproject. Enerzijds gebeurde dit aan de hand van verkeerstellingen waarbij we de nieuwe situatie vergeleken met de situatie voór het proefproject. Anderzijds analyseerden we ook alle opmerkingen en suggesties die ons ofwel per mail, ofwel via het online platform Mortsel Bestuift bereikten. We geven graag de belangrijkste resultaten van die evaluatie mee.

 De doelstelling

In de wijk van de Christus Koninglaan en de Mortselveldenlaan waren vele inwoners al lang vragende partij om maatregelen te nemen tegen o.a. de grote hoeveelheid sluipverkeer. Dat bleek ook duidelijk op de bewonersvergadering die we in 2022 organiseerden. Sinds de invoering van het proefproject in de Kerkstraat was dat sluipverkeer in de Mortselveldenlaan weliswaar licht afgenomen, maar zagen we wel regelmatig filevorming in de Mortselveldenlaan. Daarom grepen we in met een proefproject.

 De verkeerstellingen

In de verkeerstellingen tijdens de doorlooptijd van het proefproject merken we dat de structurele file in de Christus Koninglaan en Mortselveldenlaan gereduceerd is. Toch is het totale aantal wagens dat in de Mortselveldenlaan passeert niet gedaald. Dit wijst erop dat vele automobilisten nog steeds proberen door de wijk te rijden. De hoeveelheid wagens in de Floralaan wijst erop dat een deel laattijdig terugkeert, een ander deel zoekt een andere route door Mortsel-dorp en een laatste deel negeert het verbod. Deze opstelling met dynamische borden lijkt daarom voornamelijk nadelig te zijn voor de Prins Leopoldlei en Molenstraat, die een toename van het verkeer zien.

 Opmerkingen van inwoners

De opmerkingen die ons via inwoners bereikten waren zeker niet eensgezind, maar er was wel een duidelijke negatieve trend. Inwoners merkten daarbij op dat het vooral de wijkbewoners zelf waren die getroffen werden door deze regeling. Ook de negatieve impact op straten zoals de Prins Leopoldlei en Molenstraat werd door jullie opgemerkt, en zagen we ook bevestigd in onze tellingen. Zowel inwoners als handelaars vroegen ons dan ook veelal om terug te komen op deze beslissing en het proefproject niet te bestendigen.

Conclusie

Gezien de beperkte impact van het proefproject om onze oorspronkelijke doelstelling te behalen én het feit dat wijkbewoners dit proefproject voornamelijk als negatief ervaarden, besliste het college van burgemeester en schepenen om het proefproject stop te zetten. Dat wil zeggen dat het dynamische bord verdwijnt en dat er opnieuw in twee richtingen kan gereden worden in dit stukje Floralaan, ook tijdens de spitsuren. Dit kan opnieuw vanaf 11/03/24.

 Wat met de Kerkstraat?

Ook in de Kerkstraat werd er een gelijkaardig proefproject opgezet met een dynamisch bord. Op die locatie betrof dit geen volledig nieuw proefproject, maar een aanpassing van het proefproject met permanente enkelrichting dat reeds enige tijd in voege was. De conclusie van de evaluatie daar was dan ook anders. Hoewel ook daar de gevolgen van het omvormen van het permanente enkelrichting naar een dynamische enkelrichting niet unaniem positief waren, zijn er toch voldoende redenen om het proefproject op die locatie te bestendigen. Het invoeren van enkelrichting in dat stukje Kerkstraat heeft immers tegenstanders, maar ook hevige voorstanders. De beperkte enkelrichting via dynamische borden blijft daar een evenwicht vinden tussen deze tegenstrijdige meningen, en zorgt ervoor dat de enkelrichting enkel wordt afgedwongen op de momenten dat dit noodzakelijk is, namelijk tijdens de spits.

 Wat brengt de toekomst?

Het proefproject met enkelrichting in de Floralaan wordt stopgezet. Maar we beseffen dat de oorspronkelijke motivatie om dit proefproject uit te proberen, namelijk de aanwezigheid van sluipverkeer, daarmee niet weggenomen is. Dat wil zeggen dat we ons opnieuw over deze problematiek zullen buigen om een andere oplossing te zoeken en uit te proberen. Dit onderzoek zullen we in een zeer breed kader zien. De problematiek van sluipverkeer is immers ook gebonden aan autoroutes die breder gaan dan enkel uw wijk.

 Op korte termijn plannen we daarom om een studie op te starten die de volledige circulatie van het verkeer tussen de Liersesteenweg en Mechelsesteenweg en enkele verkeersveiligheidsproblemen in die zone globaal te bekijken. De bedoeling is om het effect van verschillende maatregelen in een theoretisch model te berekenen om verbeteringen aan te brengen in de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de woonstraten, evenals de doorstroming op de gewestwegen. Het gaat daarbij onder andere over de sluiproute in de Mortselveldenlaan en de Christus Koninglaan, de verkeersveiligheid in de omgeving van school De Tandem en verkeersproblemen in de Mayerlei. We hopen die studie samen met de Vlaamse overheid uit te voeren om op die manier een maximale afstemming te hebben met de gewestwegen en de verkeerslichtenregelingen.

 Het spreekt voor zich dat we op een later moment hiermee naar de wijkbewoners trekken om de opties te bespreken.

 

 

Blog

Proefopstelling dynamisch bord Floralaan

04-10-2023

In Mortsel-dorp werd een tijdje geleden een proefopstelling ingevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen. Daarbij werd een stukje Kerkstraat enkelrichting, en kwamen er verkeersremmende maatregelen in de omliggende straten. Naar aanleiding daarvan werd ook de verkeerssituatie in de wijk rond de Floralaan, Mortselveldenlaan en Christus Koninglaan onder de loep genomen. Snelheid en intensiteit van het verkeer zijn daarbij aandachtspunten.

Eind 2022 nodigden we de buurt uit voor een bewonersvergadering om de verkeerstellingen en snelheidscijfers te bespreken. Daar werden verschillende voorstellen gedaan door de buurtbewoners, die vervolgens door onze diensten verder onderzocht werden. Uit de tellingen bleek immers dat deze buurt redelijk wat sluipverkeer te slikken kreeg.

Daarop werd beslist om ook in deze wijk een proefproject te onderzoeken. Meer specifiek zal het korte stukje Floralaan tussen het einde van Stadsplein Zuid en parking Vismarkt op de Christus Koninglaan enkelrichting worden, maar enkel op de drukste piekmomenten. De toegelaten rijrichting zal daar zijn van de rondweg rond het Stadsplein naar de Christus Koninglaan toe. Je zal tijdens de piekuren met andere woorden niet langer via de Christus Koninglaan naar het Stadsplein kunnen rijden. Zo hopen we het sluipverkeer te verminderen.

De beperking in de tijd regelen we via een dynamisch verkeersbord. 

Concreet wil dat zeggen dat het korte stukje Floralaan tussen Stadsplein Zuid en Christus Koninglaan vanaf 16/10/2023 enkelrichting zal worden:

- op weekdagen tussen 07.00 uur en 10.00 uur,

- op weekdagen tussen 15.00 uur en 19.00 uur.

Buiten de vermelde uren, in het weekend en tijdens de schoolvakanties blijft het stukje Floralaan dubbelrichting. 

Ook de bestaande enkelrichting in het korte stukje Kerkstraat passen we aan naar deze dynamische regeling. Ook deze dynamische borden zien we opnieuw als een proefproject met een testperiode tot begin 2024.

We verzamelen op deze projectpagina alle meningen over dit proefproject. Begin 2024 starten we met de evaluatie hiervan. We organiseren dan nieuwe verkeerstellingen, maar ook de mening van de buurtbewoners is daarbij belangrijk. We nodigen iedereen dan ook uit om hun ervaringen – zowel negatief als positief – met ons en met elkaar te delen via dit platform. Dat kan nu reeds, maar we zijn ook zeer benieuwd naar jullie mening wanneer het proefproject al enkele maanden in werking is. Je mag dus zeker op verschillende momenten een ervaring delen via dit platform.

Geef hier je mening

Opgelet: een nieuwe bijdrage verschijnt niet automatisch op het platform. Deze wordt éérst bekeken door een (team van) moderator(en). Daarom zal je jouw bijdrage niet onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit project) kan dit meer tijd in beslag nemen.