home-page
home-page

De tweede proefopstelling

Geef je mening

Wat is de proefopstelling net?

Ontdek het project

De eerste proefopstelling

Ontdek alle meningen

Dynamische enkelrichting stukje Kerkstraat blijft behouden

08-03-2024

Sinds oktober 2023 loopt er een proefproject in uw straat waarbij een stukje Kerkstraat tussen de Lepelstraat en de Borsbeeksebinnenweg enkelrichting is tijdens de spitsuren. Deze enkelrichting die beperkt is in tijd wordt georganiseerd via een dynamisch verkeersbord. Dat huidige proefproject is een aanpassing van het proefproject dat enige tijd daarvoor werd ingevoerd, en waarbij de enkelrichting permanent was. De doelstelling daarvan was het aantal wagens terugdringen, de veiligheid en leefbaarheid van de wijk verhogen en de veiligheid van o.a. de schoolgaande kinderen van basisschool De Tandem verhogen. Die initiële proefopstelling met permanente enkelrichting werd geëvalueerd, zowel door het studiebureau als door vele omwonenden, die ons via de infotentoonstellingen of via het platform Mortsel Bestuift hun ervaringen doorgaven. Die meningen waren zeer verdeeld. Daarom werkten we eind vorig jaar een compromis uit, waarbij we de enkelrichting beperkten in de tijd. Daardoor werd de enkelrichting alleen nog maar afgedwongen op de momenten dat de nood het hoogste was, en verminderde de impact op de buurtbewoners buiten de spitsuren.

 Begin 2024 deden we een nieuwe evaluatie van het proefproject met het dynamische verkeersbord en de enkelrichting beperkt in tijd. Enerzijds gebeurde dit aan de hand van verkeerstellingen waarbij we de nieuwe situatie vergeleken met de situatie vóór het proefproject. Anderzijds analyseerden we ook opnieuw alle opmerkingen en suggesties die ons bereikten.

 Uit de telresultaten leren we dat er logischerwijs opnieuw een toename van verkeer in de Kerkstraat is, dat zich vooral situeert buiten de spitsuren en in het weekend. Op de momenten dat de borden buiten dienst waren dus. Ook tijdens de spits is er echter een lichte stijging te zien. Niet iedereen respecteerde de dynamische borden en op enkele momenten waren de borden defect, dat hebben jullie als buurtbewoners ook ongetwijfeld gemerkt. Het totale wagens blijft echter nog steeds onder het cijfer dat we zagen vóór we de enkelrichting invoerden. In de periode vóór het eerste proefproject, toen men nog continu dubbelrichting mocht rijden, deden we ook tellingen. In het drukste uur dat we toen telden reden er 525 wagens door de straat, op de drukste dag waren dat 5696 wagens. In de tellingen die we begin 2024 deden, met een tijdelijke enkelrichting, reden er op het drukste uur 430 wagens door de straat en op de drukste dag 5159 wagens door de straat. Ook deze nieuwe situatie met enkelrichting enkel tijdens de spitsuren slaagt er dus nog steeds in om het totale aantal wagens dat door de Kerkstraat rijdt te verminderen.

 Wat de snelheid van de wagens betreft zien we weinig wijzigingen. De snelheid in de Kerkstraat richting Liersesteenweg is daarbij significant lager dan richting Mortsel-dorp. Dit valt te verklaren door de aanwezigheid van o.a. wegversmallingen.

De meningen van de buurtbewoners die ons bereikten waren opnieuw verdeeld. Sommigen zien liever de permanente enkelrichting terug, anderen zien het proefproject liever afgevoerd. De bezorgdheid over de hoeveelheid auto’s en de snelheid blijft echter bestaan, net zoals de wens voor een leefbare en veilige wijk.

Zowel de telresultaten als de meningen van buurtbewoners geven dus een gemengd beeld. Om die reden denken we dat het huidige compromis, waarbij de enkelrichting het verkeer tegenhoudt op de momenten dat het echt nodig is – de spitsuren wanneer er veel kinderen naar school fietsen – nog steeds de beste oplossing is. Bij permanente enkelrichting bleek de impact op de wijk te groot op momenten dat er eigenlijk weinig verkeer is. Het proefproject volledig afschaffen zou dan weer het totale aantal wagens te veel omhoog brengen voor een woonstraat en zou de veiligheid voor basisschool De Tandem verlagen.

Concreet
Het dynamisch verkeersbord in de Kerkstraat blijft momenteel dus staan. Concreet wil dat zeggen dat ook in de toekomst het stukje Kerkstraat enkelrichting blijft op weekdagen tussen 07.00 uur en 10.00 uur en op weekdagen tussen 15.00 uur en 19.00 uur. Het stukje Kerkstraat blijft dubbelrichting in weekends en in schoolvakanties en op weekdagen buiten bovenvermelde uren.

Wat met de Floralaan?

Ook in het korte stukje Floralaan tussen Stadsplein Zuid en parking Vismarkt op de Christus Koninglaan organiseerden we een gelijkaardig proefproject, met enkelrichting beperkt in de tijd via een dynamisch verkeersbord. Daar betrof het een nieuw proefproject waarbij er voor het eerst enkelrichting werd uitgeprobeerd. Ook daar deden we een evaluatie, met een andere uitkomst dan de Kerkstraat. Uit de telgegevens in die wijk bleek er slechts een beperkte impact van het proefproject om de doelstelling te behalen, namelijk het verminderen van het aantal wagens en sluipverkeer. Ook de wijkbewoners ervaarden dit proefproject voornamelijk als negatief. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om het proefproject in de Floralaan stop te zetten. Dat wil zeggen dat het dynamische bord wordt uitgeschakeld en dat er opnieuw in twee richtingen kan gereden worden in dit stukje Floralaan, ook tijdens de spitsuren. Dit kan opnieuw vanaf 11/03/24.

 Wat brengt de toekomst?

Op korte termijn plannen we een studie op te starten die de volledige circulatie van het verkeer tussen de Liersesteenweg en Mechelsesteenweg en enkele verkeersveiligheidsproblemen in die zone globaal zal bekijken. De bedoeling is om het effect van verschillende maatregelen in een theoretisch model te berekenen om verbeteringen aan te brengen in de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de woonstraten, evenals de doorstroming op de gewestwegen. Het gaat daarbij onder andere over de sluiproute in de Mortselveldenlaan en de Christus Koninglaan, de verkeersveiligheid in de omgeving van school De Tandem en verkeersproblemen in straten zoals de Mayerlei en Kretenburgstraat. We hopen die studie samen met de Vlaamse overheid uit te voeren om op die manier een maximale afstemming te hebben met de gewestwegen en de verkeerslichtenregelingen. Het spreekt voor zich dat we op een later moment hiermee zeker naar de wijkbewoners trekken om de opties te bespreken.

 

Proefopstelling dynamisch bord Kerkstraat

04-10-2023

Enige tijd terug kwam er een proefopstelling waarbij een stukje Kerkstraat enkelrichting werd gemaakt tussen de Lepelstraat en de Borsbeeksebinnenweg. Verder in de Kerkstraat kwamen er wegversmallingen en Berlijnse kussens om het verkeer te vertragen. Sindsdien werd de proefopstelling geëvalueerd, zowel door het studiebureau als door vele omwonenden, die ons via de infotentoonstellingen of via het platform Mortsel Bestuift hun ervaringen doorgaven. Die meningen waren zeer verdeeld.

In juli 2023 informeerden we jullie reeds van het feit dat we een compromis uitwerkten, waarbij we in de Kerkstraat de enkelrichting behouden, maar beperken in de tijd. Dat doen we door middel van een dynamisch verkeersbord. Tijdens de drukke momenten zal er dus nog steeds enkelrichting zijn, maar niet langer continu.

 

Concreet wil dat zeggen dat het stukje Kerkstraat enkelrichting blijft:

op weekdagen tussen 07.00 uur en 10.00 uur op weekdagen tussen 15.00 uur en 19.00 uur

 

Het stukje Kerkstraat zal opnieuw dubbelrichting worden:

op weekdagen, buiten bovenvermelde uren; in weekends; in schoolvakanties.

 

Dit proefproject werd twee maanden geleden aangekondigd, maar helaas moesten we even wachten op de levering van de dynamische verkeersborden. Ondertussen werd de plaatsingsdatum echter concreet.

Het dynamische bord zal worden geplaatst en geïnstalleerd in de eerste twee weken van oktober. Dat wil zeggen dat deze regeling in voege gaat vanaf 16/10/2023.


Het korte stukje Floralaan tussen Stadsplein Zuid en parking Vismarkt op de Christus Koninglaan zal ook enkelrichting worden, eveneens beperkt in de tijd volgens dezelfde uurregeling als in de Kerkstraat. De rijrichting zal daar zijn van het Stadsplein naar de Christus Koninglaan toe. Ook deze dynamische borden zien we opnieuw als een proefproject met een testperiode tot begin 2024.

Uiteraard zijn we zeer benieuwd naar jullie ervaringen als buurtbewoner met dit nieuwe proefproject. In het voorjaar van 2024 zullen we dit proefproject immers evalueren. Dan organiseren we nieuwe verkeerstellingen, maar ook jullie mening als buurtbewoner is daarbij belangrijk. We nodigen jullie dan ook allemaal uit om jullie ervaringen – zowel negatief als positief – opnieuw met ons en met elkaar te delen via het dit platform.Dat kan nu reeds, maar we zijn ook zeer benieuwd naar jullie mening wanneer het proefproject al enkele maanden in werking is. Je mag dus zeker op verschillende momenten een ervaring delen via dit platform.

Geef hier je mening

Meer nieuws & activiteiten

Samen maken we Mortsel veiliger

Geef jij ook je mening over de dynamische borden in de Kerkstraat?

Ontdek het project

Mortsel-dorp

Met dit project geven we de burgers de kans om hun meningen en ervaringen te delen.

1-16 oktober 2023

plaatsen dynamische borden

16 oktober 2023

Start enkelrichting beperkt in tijd

oktober 2023 - januari 2024

verzamelen meningen

voorjaar 2024

nieuwe verkeerstelling en evaluatie